چراغ قوه پلیس
متر لیزری

*۸۰ درصد امواج مایکرو ویو تلفنهای همراه بوسیله سر جذب میگردد.

مطالبی که دانستن آن ضرری برای شما ندارد

*قلب میگو در سر آن واقع است.